Selecteer een pagina

Na twee jaar van krimp is de bezetting van de asielopvang de afgelopen drie maanden toegenomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom reservecapaciteit in gebruik genomen. Het gaat om z’n 2.000 reserveplekken op huidige opvanglocaties die vallen binnen bestaande bestuursovereenkomsten met betreffende gemeenten. Om de flexibiliteit in het aantal beschikbare opvangplaatsen te behouden, treft het COA voorbereidingen om extra plaatsen indirecte reservecapaciteit in te kunnen zetten. Voor een deel hiervan zijn aanvullende bestuurlijke overeenkomsten nodig. Het COA gaat hierover direct in gesprek met Nederlandse gemeenten. Dat is de uitkomst van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie van vorige week.
De toename van de opvangbezetting komt mede doordat de huisvesting van statushouders achterblijft bij de doelstellingen. Dit wordt veroorzaakt door krapte op de woningmarkt. Het Rijk en gemeenten hebben daarom afgesproken om een aantal maatregelen te onderzoeken. Momenteel verblijven ruim 22.000 mensen in de opvang, 6.500 hiervan beschikken over een verblijfsvergunning. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt er daarom hard aan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.
Bron: Rijksoverheid.nl